“Meslekte
3 Nesil
Birikimin Getirdikleri.”

Proje Kapsamı

Mevcut ahşap çatı sisteminin B - C Bloklarda tamamen A Blokta ise kısmen (şehitlerkapısı bitimine kadar ) özgün ahşap çatı sistemine dönüştürülmesi, çatıdayağmur dereleri ve yağmur oluklarının çinko imalat olarak yapılması, kiremitaltı ahşap kaplamasının onarılması ve yenilenmesi, kiremit örtü altına sarayyapılarında uygulanan soğuk uygulama yalıtım malzemesi yapılması, Tarihi Ana Binanıntamamında; alt yapı güçlendirme işleri dahilinde tüm alt yapı güçlendirme işikazılarının el ile iksalı olarak yapılması havalandırma bacalarının konulması, açılmış olan kanallara projeye uygun çapta drenflexkoruge boru döşenmesi ve kapatılması, BBlok altında tespit edilen galerilerin içlerinin temizlenip çalışır durumagetirilmesi , cephelerdeki taş duvarlarda projesine uygun olarak açılmış kanallarda karbonip için binder tabaka oluşturularak zemin hazırlanması, karbon iplerin uygulamasında liflerinin bir aradatutularak donatı vazifesi görmesinin sağlanması için karbon liflere kimyasal (epoksi)sürülmesi, karbon lifler döşenirken uygun çalışma ortamı sağlanması ve sürülenkimyasalın alt katlara akmasını önlemek için sızdırmaz döşeme platformuyapılması , projede belirtilen dış duvar dilatasyonlarının 5-7 cm karotlaaçılması , kiriş güçlendirme işlerinde 15 cm çapında krot ile deliklerinaçılması ve açılan deliklere karbon ip ile donatı yapılması , B-C Blok sıva veboya raspalarının yapılması , gerekli olan sıva onarımlarının ve sıvagüçlendirmelerinin yapılması, B-C Blok Deniz cephesine su itici (cephe koruyucu) sürülmesi, B-C Blok Deniz Cephesindedış cephe kaplaması olarak mowilith katkılı özel sıva yapılması işleri, Tarihi Ana Bina Şeref Kapısı, B–CBlok Deniz Cephesi taş sütun, söve, kat silmesi, saçak silmesi, denizlik vs.imalatların özgün detayı ile onarılması (restorasyonu), Kule kurşun kaplaması,alemi ve kurşun altı kaplamalarının yenilenmesi işleri, B-C Blok terasizolasyonları. Buna göre; 1- Alt Yapı Güçlendirme çalışmaları (avlu içinde kısmen) tüm bina çevresindetamamlanmıştır. 2- Üst Yapı Güçlendirme duvarlara kanal açılarak karbon ip döşenerek güçlendirme yapılmasıişi (avlu içinde kısmen) tamamlanmıştır. 3- Üst Yapı Güçlendirme çalışmaları kapsamında yığma bina 9 yerden dilatasyon derzi ilebölünmüştür. 4- Denize bakan cephe ve şehitler kapısına kadar olan blokların çatısında tamir, yenileme tümçinko işleri, parapet duvarı vs. işleri tamamlanmıştır. 5- Denize bakan cephede tüm taş temizliği, sıva raspası, sıva sağlamlaştırma, kat silmesi,pencere söveleri ve diğer tüm cephe süslemelerinin tamir ve yenilemeleritamamlanmıştır. 6- Kulelerin karkas tamirleri, ahşap, keçe ve kurşun kaplama işleri ile kule teraslarınınyalıtımları ve bakır alem altın varak işleri tamamlanmıştır. Avluya bakan cephelerde boya ve sıva raspalarının yapılması, gerekli sıvaların yenilenmesi, kat silmesi , korniş , saçak silmesi vs. imalatların onarılması , A BlokŞehitler Kapısından itibaren kalan kısımın çatı kiremit örtüsü ve kiremit altıkaplamasının yenilenmesi , A Blok çatı örtüsü altına soğuk uygulama su yalıtımmalzemesi yapılması, A Blok yağmur inişborusu , oluk ve dere imalatlarının çinko ile tamamlanması , B –C Blok deniz cephesine ve A Blok çatısına ısı yalıtımı serilmesi ve A - B –C Blokkiremit çatı örtüsüne su itici sürülmesi , B-C Blok Deniz Cephesinde ve avluyabakan cephelerde dış cephe kaplaması olarak mowilith katkılı özel sıvayapılması işleri , B - C Blok Deniz Cephesindeki alüminyum doğramaların özgün ahşap doğramalar ve ısıyalıtımlı cam imalatları iledeğiştirilmesi işleri olarak belirlenmiştir. Buna göre; 1- Alt yapı güçlendirmeprojesi tamamlanacaktır. 2- Üst yapı güçlendirmeprojesi tamamlanacaktır. 3-Çatı tamir veyenilemeleri A, B, C, D bloklarda tamamen bitirilecektir. 4-Deniz cephesi, şerefgirişi, şehitleri kapısı tüm taş işleri tamamlanabilecektir. 5- A,B,C ve D blok dışve avluya bakan iç cephelerindeki tüm sıva, kat silmesi ve pencere söveleritamir ve yenilemeleri tamamlanabilecektir. 6- Deniz cephesindekule ve çatıya koruyucu (su itici) uygulanabilecektir. 7- Deniz cephesi vekulelerde orijinal denizlik yapılarak ahşap doğramaları yenilecektir. 8- Deniz cephesinin ledaydınlatma işi projeye uygun yapılabilecektir.

Yapının Tarihçesi

Bizans, jüstinyen + Teodora devrinde içinde kuleli bir manastır olan korudan söz ediliyor. Bu koru İstanbul'un fethinde "PAPAZ KORUSU" adını almış. Yavuz Sultan Selim zamanında (1512-1520) manastır yeniçeri kışlası olmuş ve bu bölgeye "bostancıbaşı odaları" denmiş. Kule bahçesine " narlı bahçe" de denilirmiş ve güzellikte Zeytinburnu'ndan sonra gelirmiş. Bahçe Osmanlı Saraylarına çiçek ve sebze yetiştirirmiş. Ayrıca bostancıbaşı teşkilatından kulede göreve yapanlar varmış. Knuni devrinde (1520-1566) kule yanına saray ve bahçe yapılmış. Bahçe 9 katlı ve her katı fiskiyeli havuzlarla süslü setli bahçelermiş. IV Murat zamanında hasbahçe devam ediyor. Ay Atanas ayazmasına kadar Kanuni'nin sarayının su yolu görülüyormuş. Bahçe III. AHmet'e has olarak verilmiş. Saray ve Kule III. Ahmet zamanında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından Bizans döneminde, yerinde bir kule ve manastır varmış. Fetihden sonra hasbahçe olarak saraya sebze ve çiçek yetiştirmekte kullanılmış. Padişah sarayı, kasır setli bahçe aşamalarını geçiren kule bahçesine tek katlı ahşap süvarı kışlası (1828) yapılmış. 1845'de yarı kargir, 1862-1863'de yeniden kargir olarak yapılmış. Bu arada ve son tadilatlarla cephe karakterini kaybetmiş. 1909'da sol yana bir bina daha ilave edilmiş. Bu arada ampirik özelliklerinden de kaybederek eklektik bir yapı haline gelmiş. Bugün kuleli kışlar, askeri lise olarak kullanılıyor.

Öncesi - Sonrası